Amavasya Dates 2016 - 2020

Amavasya Dates  2016

Date
Month
Year
Day
Amavasya
09
January 
2016
(Saturday)
Paush Amavasya
08
February 
2016
(Monday)
Magha Amavasya
09
March 
2016
(Wednesday)
Phalguna Amavasya
07
April 
2016
(Thursday)
Chaitra Amavasya
06
May 
2016
(Friday)
Vaishakha Amavasya
05
June 
2016
(Sunday)
Jyeshtha Amavasya
04
July 
2016
(Monday)
Ashadha Amavasya
02
August 
2016
(Tuesday)
Shravana Amavasya
01
September 
2016
(Thursday)
BhadrapadAmavasya 
30
September 
2016
(Friday)
Ashwin Amavasya
30
October 
2016
(Sunday)
Kartik Amavasya
29
November 
2016
(Tuesday)
Margashirsh Amavasya 
29
December 
2016
(Thursday)
Paush Amavasya
***************************************************************************
Amavasya Dates 2017

Date
Month
Year
Day
Amavasya
27
January
2017
(Friday)
Magha Amavasya
26
February
2017
(Sunday)
Phalguna Amavasya
28
March
2017
(Tuesday)
Chaitra Amavasya
26
April
2017
(Wednesday)
Vaishakha Amavasya
25
May
2017
(Thursday)
Jyeshtha Amavasya
24
June
2017
(Saturday)
Ashadha Amavasya
23
July
2017
(Sunday)
Shravana Amavasya
21
August
2017
(Monday)
Bhadrapada Amavasya
20
September
2017
(Wednesday)
Ashwin Amavasya
19
October
2017
(Thursday)
Kartik Amavasya
18
November
2017
(Saturday)
Margashirsha Amavasya
18
December
2017
(Monday)
Paush Amavasya

***************************************************************************

Amavasya Dates 2018

Date
Month
Year
Day
Amavasya
16
January
2018
(Tuesday)
Magha Amavasya
15
February
2018
(Thursday)
Phalguna Amavasya
17
March
2018
(Saturday)
Chaitra Amavasya
16
April
2018
(Monday)
Vaishakha Amavasya
15
May
2018
(Tuesday)
Jyeshtha Amavasya
13
June
2018
(Wednesday)
Jyeshtha Amavasya
13
July
2018
(Friday)
Ashadha Amavasya
11
August
2018
(Saturday)
Shravana Amavasya
09
September
2018
(Sunday)
Bhadrapada Amavasya
09
October
2018
(Tuesday)
Ashwin Amavasya
07
November
2018
(Wednesday)
Kartik Amavasya
07
December
2018
(Friday)
Margashirsha Amavasya

***************************************************************************

Amavasya Dates 2019


Date
Month
Year
Day
Amavasya
05
January
2019
(Saturday)
Paush Amavasya
04
February
2019
(Monday)
Magha Amavasya
06
March
2019
(Wednesday)
Phalguna Amavasya
05
April
2019
(Friday)
Chaitra Amavasya
04
May
2019
(Saturday)
Vaishakha Amavasya
03
June
2019
(Monday)
Jyeshtha Amavasya
02
July
2019
(Tuesday)
Ashadha Amavasya
01
August
2019
(Thursday)
Shravana Amavasya
30
August
2019
(Friday)
Bhadrapada Amavasya
28
September
2019
(Saturday)
Ashwin Amavasya
28
October
2019
(Monday)
Kartik Amavasya
26
November
2019
(Tuesday)
Margashirsha Amavasya
26
December
2019
(Thursday)
Paush Amavasya


***************************************************************************

Amavasya Dates 2020

Date
Month
Year
Day
Amavasya
24
January
2020
(Friday)
Magha Amavasya
23
February
2020
(Sunday)
Phalguna Amavasya
24
March
2020
(Tuesday)
Chaitra Amavasya
22
April
2020
(Wednesday)
Vaishakha Amavasya
22
May
2020
(Friday)
Jyeshtha Amavasya
21
June
2020
(Sunday)
Ashadha Amavasya
20
July
2020
(Monday)
Shravana Amavasya
19
August
2020
(Wednesday)
Bhadrapada Amavasya
17
September
2020
(Thursday)
Ashwin Amavasya
16
October
2020
(Friday)
Ashwin Amavasya
15
November
2020
(Sunday)
Kartik Amavasya
14
December
2020
(Monday)
Margashirsha Amavasya

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*No comments:

Post a Comment